ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Ücretlendirme Politikası VBT Yazılım A.Ş.’nin (“Şirket”) ilgili düzenlemeler kapsamında yönetimkurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu Ücretlendirme Politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuatkapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme Politikası’nın amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirketfaaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket’in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarakplanlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme Politikası, yeni yönetici adaylarını Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksekyöneticilerimizi korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yönetici adaylarını Şirket'ekazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücret Komitesi Yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarışirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar, ücretlendirmedekullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğubulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, KurumsalYönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. YönetimKurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığısorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıcasektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.