KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ

1. Şirketimizin yıllık karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilimevzuat hükümleri ile esas sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kar Dağıtım Politikasıçerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.

2. Yönetim kurulu karın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirketmenfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleridoğrultusunda belirler.

3. Kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulcaalınır ve kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği Sermaye PiyasasıKurulu’nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve SPK’nın özel durumların kamuyaaçıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurulgündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesindeyayınlanır.

4. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısınınyapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

5. Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kar payı eşit veya farklı tutarlıtaksitlere bölünebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genelkurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir.

6. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisaptarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

7. Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın,toplam pay adedine bölünmesi suretiyle bulunur.

8. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.9. Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kar payıödemeleri; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihteMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurum vebankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.’ye yapılır.

10. Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili MevzuatHükümleri ile esas sözleşmemize göre yapılır.

11. Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kardan pay verilebilmesi için şirketesas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.

12. Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışınsınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilirkar matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeleri özel durumların kamuyaaçıklamasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genelkurulda ortakların bilgisine sunulur.

13. Kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatdüzenlemeleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyetraporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.

14. Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğeilişkin yönetim kurulu kararını ve değişikliğin gerekçesi SPK’nın özel durumlarınkamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.