BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

VBT Yazılım A.Ş.(VBT), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) Kurumsal Yönetimİlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerinisağlayacak etkin bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket’in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindekibilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyelyatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

VBT, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı’na ve Borsa İstanbul (BİST)düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil,eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

YETKİ VE SORUMLULUK

VBT, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesiYönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonuiçin Genel Müdür Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimlerigörevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içindebu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisinesunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, VBT kamuyuaydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

1. Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)gönderilir),2. Periyodik olarak her üç aylık dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, altı aylıkdönemler itibariyle bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’agönderilir),3. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,4. Kurumsal internet sitesi, (www.vbt.com.tr),5. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi(MKS) ve Merkezi VeritabanıHizmet Sağlayıcı(MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan izahname, sirküler, duyuru metinlerive diğer dokümanlar,6. T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılanilanlar ve duyurular,7. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basınaçıklamaları,8. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem vearaçları,9. Broşür ve kataloglar ile yapılan ilanlar,10. Katılınan yurt içi ve yurt dışı fuarlar.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

VBT.’nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafındanhazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir.Söz konusu bildirimlerin KAP’ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.

İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel MüdürYardımcıları, Muhasebe Müdürlüğü(Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarakVBT’nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve VBT’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyenidari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık FaaliyetRaporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.

Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkidebulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu taktirde SPKmevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

VBT’nin finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda SPK tarafından belirlenmiş hükümlerçerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık vealtı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerekkamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere ait Finansal Tablolar yine UFRS’ye uygun olarakhazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite’den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayınasunulur. Toplantıda görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları vebağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’e veSPK’ya iletilir.

KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ilebirlikte eş zamanlı olarak internet sitemizin BİST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca malitablolara ait bilgiler, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beşyıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.

FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetimİlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye MuhasebeStandartları(TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) uygulanmaktadır.

Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Genel Kurul’danüç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamdaKAP’a bildirilir. Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halinişirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edebilirler.

İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde vbt.com.tradresindeki VBT internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, SermayePiyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerinegeçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğüiçerikte ve şekilde düzenlenir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılmasıgereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri”sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.

Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık,yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk TicaretSicil Gazetesi’nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyetraporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantıtutanakları, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar,sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.

Sitemizin “Borsa İstanbul’da VBT” bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tümbilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıraVBT ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.

T. TİCARET SİCİL GAZETESİ’NDE YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermayeartırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) esas olmak üzeregerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettüödemeleri, birleşme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri KAParacılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecekbilgiler belgeler ; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu , Bilanço, GelirTablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINAYÖNELİK TEDBİRLER

İçsel bilgiye sahip VBT çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşmasısürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüoldukları hususunda bilgilendirilirler.

VBT nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncükişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında,bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.