BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu politika, VBT Yazılım A.Ş.’nin (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler. Bupolitika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),II19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsalyönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK")düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesindehazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkeningeleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimselaraştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim vebenzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekliilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama vesorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur. Bağış ve yardımların temel amacı,toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsalsorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yararsağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destekolunmaktadır.

Madde 3: Bağış Esasları

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde bulunmaktadır.Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemelerile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde,kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK’nın örtülü kazanç aktarımıdüzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içindeyapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacakşekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardımyapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacakbağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon vepolitikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önündebulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışınşekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket’in kurumsal sosyalsorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum vekuruluşları, vakıflar ve dernekler dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.